Aydınlatma Metni

AEC PARTNERS DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

AEC PARTNERS DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.LTD. ŞTİ. ( Yeniyol Cd. No:3 Nurol Tower K.10 D:1009 Şişli/ İstanbul – www.aecdanismanlik.com )(“AEC”) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz bulunmakla, kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun şekilde işlenmesine maksimum düzeyde önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, şirket olarak ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin/müşteri adaylarımızın, çalışanlarımızın/çalışan adaylarımızın, stajyerlerimizin, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının, yetkililerinin, ziyaretçilerinin, şirket hissedarlarımızın ve şirket ortaklarımızın ve diğer verisini işlediğimiz tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına dair tüm önlemleri büyük bir hassasiyetle alıyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle Kanunda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin başta gelen politikalarındandır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin sağlanması; Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması; Şirketimizin ticari iş ve politikalarının belirlenmesi ve uygulanması; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; hizmet süreçlerinin yönetilmesi, danışmanlık hizmetinin hukuka uygun olarak sağlanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel verilen işlenme amaçları:

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin AEC’nin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi, kişisel verilerin AEC tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, kişisel verilerin işlenmesinin AEC’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verilerin sizler tarafından alenileştirilmiş olması kaydıyla; sizlerin alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde AEC tarafından işlenmesi, kişisel verilerin AEC tarafından işlenmesinin AEC‘nin   veya sizlerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla AEC’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, AEC tarafından kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel veri sahibinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel veri sahibinin fiili veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması, kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması, kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi, Şirketlere ilişkin Kanun kapsamında gizlilik politikalarının oluşturulması ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirlerin alınması, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Etkinlik yönetimi, İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi, AEC hukuk işlerinin icrası/takibi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Kurumsal yönetim faaliyetlerinin icrası, Talep ve şikâyet yönetimi, AEC‘ nin ilgili mevzuata uyum konusunda destek olunması, AEC’nin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Suç ya da hukuka aykırılık durumunda kolluk kuvvetine haber verilmesi, Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak AEC. tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; www.aecdanismanlik.com internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza,kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere veya tedarikçilerimize ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.aecdanismanlik.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabiliyor. Yurtdışına Şirketimizce herhangi bir veri aktarımı yapılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YÖNTEMLERLE VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYALI OLARAK İŞLİYORUZ?

İşlemekte olduğumuz kişisel verilerimizin büyük bir çoğunluğunu e-mail yoluyla veya fiziki belgenin teslimi veya herhangi bir ortamda sözlü bildirim olarak, direkt sizlerden veya danışmanlık hizmeti sağladığımız şirketler aracılığı ile elde ediyoruz. Yine bazı durumlarda, Şirket yöneticileriniz gibi iç kaynaklardan veya referanslarınız veya çalışma hayatı gereklilikleri nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından tesis edilmiş olan sistemlerdeki verilerden de kişisel verileriniz bize ulaşabiliyor. İşlemekte olduğumuz kişisel veriler, başvuru formları ve referanslar, sözleşmeler ve değişiklikleri, iletişim bilgilerini, çalışanlarımızın bordro için gerekli olan bilgileri, finansal bilgileri, acil durumlarda iletişim kurulacak kişiler gibi aile veya yakın bilgileri, eğitim kayıtları, seyahat bilgileri, disiplin kayıtları, kamera kayıtları, Şirketimizin sağlamış olduğumuz danışmanlık hizmeti kapsamında danışanlarımızın faaliyetleri kapsamında üçüncü kişilerden elde etmiş olduğu kişisel veriler gibi bilgilerden oluşuyor. Tarafımızca işlenen bilgileri “Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Özlük Bilgileri, Hukuki İşlem Bilgileri, Aile Bireyleri ve Yakını Bilgisi, Performans ve Kariyer Gelişim (Mesleki Deneyim) Bilgisi, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri, Risk Yönetimi Bilgileri” olarak kategorize ediyoruz. Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından internet sitesi, fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere ticari hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ?

Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Uzman teknoloji ekibimiz ve kişisel veri uzmanlarımızın ortak çalışmalarıyla; erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi sektöre uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler uygulamaktayız. Çalıştığımız firmalarla karşılıklı taahhütnamelerle aktarılan verilerin aynı şekilde korunmasının sağlanmasına ilişkin idari ve sözleşmesel tedbirler alıyoruz.

WEB SİTEMİZ VE ÇEREZ POLİTİKAMIZ

Belirli web sitelerine eriştiğinizde otomatik olarak bilgisayarınızın sabit diskine yerleşen çerezler, küçük metin dosyaları ile Google Analytics benzeri web analiz hizmetleri gibi doğrudan veya üçüncü taraflar aracılığıyla sağlayan benzer teknolojiler kullanıyoruz. Çerezler, alan adınız, internet hizmet sağlayıcınız, işletim sisteminiz, erişim tarihiniz ve saatiniz, ziyaret ettiğiniz sayfa veya yaptığınız arama türleri gibi bilgileri depolamamıza imkân sağlar. Bu tür verileri, sistem yönetimi yapmak ve bizim adımıza web sitesi ve uygulama analizleri ve web sitesi performans değerlendirmeleri yapan satıcılara, iş ortaklarına ve/veya bağlı şirketlere toplu bilgi raporu sunmak gibi amaçlarla topluyoruz. Bu bilgiyi, tercihlerinizi ve ayarlarınızı kaydetmek, web sitelerimizin ve uygulamalarımızın içeriğini geliştirmeye yardımcı olmak, web sitelerine ve uygulamalara kaydolmanızı sağlamak amacıyla ve ziyaretçilerimizin web sitemizi kullanımını veya web sitesi etkinliğini değerlendirmek ve şirket içi araştırmalar ve pazar araştırmalar yapmak için toplu istatistikler derlemek amacıyla kullanırız. Çerezleri kabul edip etmeme ve Google Analytics’in kapsamı dışında kalma hakkına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri engelleyebilirsiniz böylece web sitesinden gelen çerezler bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza yerleşemez. Bununla birlikte, belirli işlevsel çerezleri reddetmeyi seçerseniz web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi unutmayın. Çerezlerin yönetilmesiyle ilgili genel bilgiler için lütfen Çerezler Hakkında Her şey isimli web sitesini ziyaret edin (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/). Google Analytics hakkında daha fazla bilgi edinmek için veya Google Analytics kapsamı dışında kalmak için buraya tıklayın ve şu adrese gidin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar ve kişisel verilerin işlenme yöntemleri kapsamında bizimle paylaşmış olunan kişisel veriler üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip olunan haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi www.aecdanismanlik.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan başvuru formunu doldurmak suretiyle şirketimiz Yeniyol Cd. No:3 Nurol Tower K.10 D:1009 Şişli/ İstanbul adresine iletmeniz gerekmektedir.

GÜNCELLEMELER

Gerektiğinde bu beyanı belirli zamanlarda güncellemeye karar verebiliriz. Bu durumda bu beyanının güncellenmiş versiyonlarını bu sayfada yayınlayacağız. Revize edilmiş beyan yalnızca uygulamaya girildiği tarihten sonra toplanan veriler için geçerli olacaktır. Gizlilik uygulamalarımızla ilgili en son bilgileri takip etmek için belirli aralıklarla bu sayfayı gözden geçirmenizi öneririz.